Czynniki wpływające na siłę nabywczą pieniędzy

Czynniki wpływające na siłę nabywczą pieniędzy

Siła nabywcza mierzy wartość dóbr, które można nabyć za określoną ilość danej waluty. Jej pomiar jest względny i nabiera znaczenia, gdy analizuje się zmiany, jakim podlega ona w czasie.

Zmiany cen spowodowane inflacją i deflacją

Inflacja jest wrogiem numer jeden siły nabywczej w każdej gospodarce, ponieważ powoduje stopniowy wzrost cen we wszystkich sektorach. W ten sposób skutecznie zmniejsza siłę nabywczą środków trwałych i jest uzależniona od poziomu dochodów. Inflacja nie jest z natury ani dobra, ani zła, lecz stanowi wszechobecną rzeczywistość, której należy przeciwdziałać poprzez wzrost płac, wzrost stóp procentowych i innych środków narażonych na zmienne okoliczności. W okresach deflacji, kiedy ceny w gospodarce spadają, teoretycznie wzrasta względna siła nabywcza. Deflacja może być jednak spowodowana trudnościami gospodarczymi, które same mogą zmniejszyć siłę nabywczą.

Płace i zatrudnienie

Poziom zatrudnienia i średnie płace często mają ogromny wpływ na siłę nabywczą. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej osób jest zatrudnionych i im więcej zarabia, tym więcej nadwyżek finansowych ma do wydania. Aspekty związane z zatrudnieniem wpływają raczej na całkowitą siłę nabywczą, niż powodują zmiany względne. Zatrudnienie niekoniecznie wzmacnia walutę, ale sprawia, że więcej waluty trafia do rąk konsumentów, co zwiększa zarówno obroty handlowe, jak i wpływy z podatków.

Kwestie związane z kursami walutowymi

Wahania kursów walutowych wpływają na siłę nabywczą w stosunku do innych walut. Gdy waluta jednego kraju ulega dewaluacji w stosunku do waluty innego kraju, towary w drugim kraju zyskują na cenie w stosunku do waluty pierwszego kraju. Fakt ten sam w sobie nie musi mieć wpływu na siłę nabywczą w przypadku zakupów krajowych, ale firmy, które są uzależnione od dostawców z drugiego kraju, zwykle doświadczają drastycznego wzrostu cen towarów importowanych. Mogą one wówczas przenieść wyższe koszty na konsumentów, co prowadzi do inflacji i spadku krajowej siły nabywczej.

Dostępność kredytów

Inicjatywa banków polegająca na pożyczaniu pieniędzy konsumentom i przedsiębiorstwom wpływa na całkowitą siłę nabywczą w taki sam sposób, jak płace i wysoki poziom zatrudnienia. Dzięki dostępnym liniom kredytowym konsumenci i przedsiębiorstwa mogą wydawać więcej, niż faktycznie posiadają. Zapewnia to wzrost ich osobistej siły nabywczej. Kredytodawcy czerpią korzyści z umów kredytowych, uzyskując przychody z tytułu odsetek. Dzięki temu mają więcej pieniędzy na aktywizację gospodarki, a to z kolei pozytywnie przekłada się na PKB per capita.

Należy zauważyć, że narzędzia statystyczne, takie jak wskaźniki PKB, pomagają w identyfikacji wahań siły nabywczej i dostarczają informacji, które mogą być wykorzystane do wspierania siły nabywczej i pobudzania wzrostu gospodarczego.